spanisch learn-spanish-online.de
deutsch italian-online.de
englisch french-online.de
     فهرست مندرجات فصل ۹ ۹.۴ Dativ - مفعول غیر مستقیم
  learn languages with music Classic Rocks

صفحه قبل
فصل ۹: صرف کلمات در زبان آلمانی‌

۹.۴ Dativ - مفعول غیر مستقیم

در تصویر سوم رابطه ۳ چیز را داریم. یکی‌ از افراد تصویر ماشین را به پسرش میدهد.

  ساختار جمله با Dativ
مرد ماشین را به پسرش میدهد.
همانطور که می‌بینید در دستور زبان فارسی مفعول غیر مستقیم یا متمم پس از حروف اضافه "از، به، برای و ... " قرار می‌گیرد. و حذف این حروف اضافه از جمله ساختار جمله را به هم ریخته و درک آن را سخت می‌کند.

در زبان آلمانی‌ قبل از مفعول غیر مستقیم (Dativ) حرف اضافه نمی‌آید بلکه حرف تعریف کلمات صرف میشوند.

حرف تعریف
اسم فعل حرف تعریف اسم حرف اضافه حرف تعریف اسم
  Der   Mann   schenkt   das   Auto   -   der   Frau
  آن‌   مرد   میدهد   آن   ماشین را   به   آن   زن  

همانطور که در مثال بالا می‌بینید در جمله آلمانی‌ حرف اضافه وجود ندارد و بجای آن حرف تعریف die Frau تبدیل به der Frau شده است. در صفحه بعد صرف حرف تعریف معین را در حالت Dativ می‌خوانیم.


صفحه قبل