spanisch learn-spanish-online.de
deutsch italian-online.de
englisch french-online.de
     Table of Contents Chapter 7 7.1 Formation of Plural
  learn languages with music Classic Rocks

فصل ۶
فصل ۷: ساختن جمع

  ۷.۱ ساختن جمع


جمع بستن کلمات در زبان آلمانی میتواند در بسیاری موارد با زبانهای دیگر متفاوت باشد. به مثالهای زیر توجه کنید:

به انگلیسی‌ house => houses, window => windows
به ایتالیایی casa => case, libro => libri
به فارسی کتاب => کتابها, میز=> میزها                     
  
  به اسپانیایی   casa => casas, libro => libros  
        و غیره ...

در اغلب زبان‌ها به راحتی‌ می‌توان از کلمات جمع ساخت در حالیکه در زبان آلمانی‌ بسیاری از کلمات جمع به صورت بی‌قاعده ساخته میشوند.

ساختن جمع در زبان آلمانی‌

در آلمانی‌ پسوندهای مختلفی‌ برای جمع بستن کلمات وجود دارد: e, n, en, er, s. مهمترین آنها پسوند e می‌باشد. کلماتی‌ که در آنها برای ساختن جمع از s استفاده میشوند بسیار محدود هستند و اغلب کلماتی میباشند که به زبان آلمانی‌ وارد شده‌اند. در بسیاری از مواقع برای جمع بستن کلمات فقط پسوند به آنها اضافه نمی‌شود بلکه حرفهای صدادار نیز تغییر میکنند.


a تبدیل میشود به ä
o تبدیل میشود به ö
u تبدیل میشود به ü

در ابتدا ما کلماتی‌ که فقط با اضافه کردن پسوند جمع و بدون تغییر حرف صدادار بسته میشوند را نشان میدهیم و سپس با تغییر حروف صدادار.

حروف تعریف در هنگام جمع بستن چه تغییری میکنند؟
der تبدیل میشود به die (der Mann => die Männer)
die  تغییر نمیکند (die Frau => die Frauen)
das تبدیل میشود به die (das Kind => die Kinder)

فصل ۶