spanisch learn-spanish-online.de
deutsch italian-online.de
englisch french-online.de
     فهرست مندرجات فصل ۶ ۶.۲ تمرین – عبارتهای زیر را به آلمانی‌ ترجمه کنید
  learn languages with music Classic Rocks

صفحه قبل
فصل ۶: تمرین – عبارتهای زیر را به آلمانی‌ ترجمه کنید

  ۶.۲ تمرین – عبارتهای زیر را به آلمانی‌ ترجمه کنید


  عبارتهای زیر را به آلمانی‌ ترجمه کنید

من پزشک هستم.
آسمان آبی است.
او (مرد) صادق است.
ما ثروتمند هستیم.
تو ثروتمند هستی‌.
پزشک احمق است.
فنجنها سبز هستند.
مردان در حل خواندن هستند.*
زنان بسیار میدانند.
ما در میلان هستیم.
موز شیرین است.
برلین در آلمان است.
خر آب مینوشد.
مرد گریه می‌کند.
زنان میخندند.
مردان آشپزی میکنند.
زنان تحصیل میکنند.
کودکان در حال راه رفتن هستند.
من آلمانی‌ هستم.


* در زبان فارسی و انگلیسی‌ حالتهای زمانی‌ وجود دارد که در آلمانی‌ نمیباشد. به مثال زیر توجه کنید:

۱) در حال چه کاری هستی‌؟ در حال کار کردن هستم.
۲) چه کاری انجام میدهی‌؟ کار می‌کنم.

این دو عبارت یکسان نیستند. اولی‌ به این معناست که یک اتفاق هم اکنون در حال افتادن است. دومی‌ بطور کلی‌ می‌باشد و زمان خاصی‌ را بیان نمیکند. در زبان آلمانی‌ این تمایز وجود ندارد.

Ich arbeite = در حال کار کردن هستم.
Ich arbeite = کار می‌کنم.


صفحه قبل