spanisch learn-spanish-online.de
deutsch italian-online.de
englisch french-online.de
    فهرست مندرجات فصل ۹ ۹.۱ چرا صرف کلمات؟
  learn languages with music Classic Rocks

فصل ۸
فصل ۹: صرف کلمات در زبان آلمانی‌

۹.۱ چرا صرف کلمات؟


زبان‌هایی‌ همچون روسی، ترکی‌، عربی‌ و آلمانی‌ که صرف کلمات دارند راحت نمی‌باشند. بطور کلی‌ میتوانیم بگویم که صرف کلمات در این زبان‌ها رابطه بین اسامی را تعریف می‌کند. همانطور که در فصل ۸ هم گفتیم در زبان آلمانی‌ ۴ حالت اسم و ضمایر وجود دارند که در جمله با توجه به عملکردشان صرف میشوند. (nominativ: حالت فاعلی / akkusativ: حالت مفعول بی‌ واسطه / dativ: مفعول با واسطه / genetiv: مضاف و مضافٌ‌الیه.

در مثال زیر می‌خواهیم رابطه بین مرد مسن، مرد جوان و ماشین را در جمله بررسی کنیم.


فصل ۸